Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce:

Hůša, s.r.o., Nerudova 209/10, Praha 11800, IČ: 04508327 (dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje správce:

Účel zpracování osobních údajů:

Nabízení obchodu a služeb.

Seznam osobních údajů, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb:

  • E-mailová adresa (v případě kontaktního formuláře)
  • Telefonní číslo (v případě objednávek v e-shopu)

Kromě údajů poskytnutých v rámci kontaktního formuláře v e-shopu není poskytnutí osobních údajů zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme do odvolání.

Zdroje pro získání osobních údajů:

Správce získává osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři:

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem elektronické komunikace a zasílání informačních e-mailů.

Poučení:

Správce tímto sděluje subjektu údajů, že:

  • Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, přičemž důvodem je zájem subjektu o produkty na webu pouzitenadrze.cz.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu příslušných předpisů, nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci; při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s příslušnými právními předpisy. Odvolání souhlasu či námitky je možno zaslat na email: info@pouzitenadrze.cz.

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na výmaz

  • Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.
  • Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

  • Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů správce e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na omezení zpracování

  • Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na přenositelnost údajů

  • Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.